skip to Main Content

مروری بر ادبیات در مورد روشهای رمزگذاری تصویر

چکیده رمزگذاری عکس نقش مهمی در تضمین انتقال طبقه بندی شده و ظرفیت عکس در وب بازی می کند. پس از رمزگذاری در زمان مناسب، عکس تحت آزمون مهمی قرار می گیرد زیرا هر عکس شامل اطلاعات اندازه گیری شده…

Read more
Back To Top