skip to Main Content

بهینه¬سازی زنبورهای ذرات ترکیبی و الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی برای بهبود تصاویر

چکیده بهبود تصویر به معنای بهبود درک اطلاعات تصویر است. برابرسازی هیستوگرام (HE) و کشش کنتراست خطی (LCS) روش¬های هستند که عموماً به منظور بهبود تصاویر مورد استفاده قرار می¬گیرند. اما تصویر حاصل از این فرایندها، به طور کلی، کنتراستش…

Read more
Back To Top