skip to Main Content

کاربرد زنجیره‌های مارکف در بهبود تصویر

چکیده ابزارهای پردازش تصویر تصادفی در پردازش تصویر به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند [1-10]. هدف اصلی ،توسعه یک مدل قوی با حداقل پیچیدگی و حداقل هزینه محاسباتی است. در این مقاله، یک ابزار مدلسازی تصادفی مبتنی…

Read more
Back To Top