skip to Main Content

یک الگوریتم جدید میانگین C فازیِ متمرکز شده با کاربردی در قطعه بندی تصویر پزشکی

چکیده قطعه بندی تصویر نقشی حیاتی در بسیاری ار کاربردهای تصویربرداری پزشکی دارد. در این مقاله، الگوریتمی جدبد برای قطعه بندی فازیِ داده ی تصویربرداری با تشدید مغناطیسی (MRI) مطرح می کنیم. این الگوریتم با تغییر دادن تابع هدف در…

Read more
Back To Top