skip to Main Content

پیاده سازی در رابطه بین سی.آر.ام و عملکرد آن

چکیده مدیریت ارتباط با مشتری ( سی.آر.ام ) یکی از ابزارهای مدیریت اغلب پذیرفته شده است و در ادبیات بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از دیدگاه شرکت، سی.آر.ام به عنوان یک فرآیند پیچیده مورد نیاز است که نیاز به…

Read more
Back To Top