skip to Main Content

رمزنگاری مبتنی بر ویژگی با ورودی کمکی بهیود یافته برای امنیت کلان داده‌ها

چکیده رمزنگاری مبتنی بر ویژگی (ABE) توسط اتحادیه امنیت ابری (CSA) به عنوان یکی از ابزارهای رمزگذاری احتمالی برای کنترل دسترسی در برنامه‌های کاربردی کلان داده توصیه شده است. در ABE فایل اشتراکی می‌تواند با سیاستی مشخص تنها یک بار…

Read more
Back To Top