skip to Main Content

دیدگاه‌های انتقادی در مورد حسابداری چرا تحقیق در امور مالی تاثیر کمی دارد؟

چکیده کمیت تحقیقات مالی در طول دو دهه گذشته به طور چشمگیری افزایش‌یافته است، با این حال سوالات هنوز بر سر وسعت و توانایی آن برای منفعت اقتصاد و جامعه فراتر از دانشگاه است.با استفاده از داده‌های چند منبع ،…

Read more
Back To Top