skip to Main Content

تاثیر جنسیت شریک حسابرسی بر نظرات اصلاح‌شده حسابرسی

چکیده ما تاثیر جنسیت شریک حسابرسی مبتنی بر احتمال صدور یک تغییر را بررسی می‌کنیم نظر حسابرسی (MAO) در شرایطی که در آن صدور MAO مجاز است و یاباعث ایجاد انگیزه برای گزارش فرصت طلبانه در سطح شریک حسابرسی می‌شود.…

Read more
Back To Top