skip to Main Content

استفاده از شاخص پایداری برای ارزیابی فناوری های انرژی به منظور برق رسانی برای روستاها

چکیده در این مقاله به ارزیابی عملکرد پایداری فناوری مبتنی بر انرژی با معرفی یک روش در برق رسانی روستاها با استفاده از روش چند متغيره، با نام تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی پایداری (PCA) پرداخته شده است .…

Read more
Back To Top