skip to Main Content

پشتیبانی ولتاژ در سیستم¬های توزیع صنعتی در حضور توربین¬های بادی مبتنی بر ژنراتور القایی و موتورهای بزرگ

چکیده بارهای صنعتی معمولا متشکل از موتورهای القایی بزرگ (IM) هستند. این موتورها رفتار بحرانی را تحت برخی از شرایط، بعنوان مثال در طول شروع و خطاها در سیستم ارائه می¬کنند. همچنین، به تازگی، توربین-های بادی مبتنی بر ژنراتور القایی…

Read more
Back To Top