skip to Main Content

روش استخراج ویژگی مولفه‌ی متقارن برای تشخیص خطا در ماشین های القایی

چکیده موتورهای القایی (IMها)از جمله تکنولوژی‌های الکترو مکانیکی کامل هستند که هنوز در حال استفاده هستند. در طول قرن گذشته، ساختار، کنترل و عملیات آن‌ها چندین مرحله از توسعه را طی کرده‌اند. در میان مراحل توسعه، نظارت خودکار و نظارت…

Read more

تشخیص پیشرفته خطاهای روتور و دوری از مرکز در موتورهای القایی براساس اندازه‌گیری شار داخلی

چکیده اکثر تکنیک‌های الکتریکی موجود در پایش وضعیت و تشخیص خطا براساس آنالیز فرکانس سیگنال‌های اندازه‌گیری شده خارجی به موتور هستند.در این مقاله، پیشنهاد می‌شود که یک بعد فضایی به سیگنال اندازه‌گیری شده با استفاده از یک آرایه از اثر…

Read more

مطالعات کیفیت توان بر روی یک موتور القایی

چکیده موتور القایی سه‌فاز با درجه ی فراتر از ۵۰ کیلووات، جریان‌های فاکتور توان پایین بسیار بزرگ را در حالی که مستقیما از یک منبع سه‌فاز شروع می‌شوند، می‌گیرند. به طور معمول برای اجتناب از این مشکل و رسیدن به…

Read more
Back To Top