skip to Main Content

تأثیر فرهنگ سازمانی، ویژگی های شرکت و محیط خارجی شرکت ها بر شیوه های حسابداری و مدیریت: تحقیق تجربی در مورد شرکت های صنعتی در ترکیه

چکیده فرهنگ سازمانی تحلیل سطح متوسط مهم برای مطالعات سازمانی است و می‌تواند به عنوان رابط بین جامعه و سازمان در نظر گرفته شود. فرهنگ سازمانی می‌تواند مانع یا باعث تقویت استفاده از انواع شیوه‌های مدیریتی مانند رویه‌های حسابداری مدیریت…

Read more
Back To Top