skip to Main Content

روش‌های استاتیکی معادل ساده شده برای تحلیل لرزه‌ای سازه‌های زیرزمینی کم‌عمق

چکیده روش‌های استاتیکی معادل ساده شده به طور گسترده در طراحی لرزه‌ای و تحلیل سازه‌های زیرزمینی مورد استفاده قرار می‌گیرند. تغییر شکل برشی خاک معمولا به عنوان بار اصلی زلزله در روش‌های ساده شده موجود در نظر گرفته می‌شود، از…

Read more
Back To Top