skip to Main Content

مدل‌های پیش‌بینی قابلیت اطمینان برای سیستم‌های توزیع الکتریکی با در نظر گرفتن شکست‌های جز و قطعی برق

چکیده بسیاری از تسهیلات در کشورهای در حال توسعه در حال سرمایه‌گذاری در نصب و تجدید ساختار سیستم توزیع برق (EDS)، مانند خطوط هوایی، کابل‌ها و ابزارهای تعویض، برای بهبود قابلیت اطمینان EDS و افزایش سریع تقاضای بار، هستند. در…

Read more
Back To Top