skip to Main Content

سرانجام چادر نشین ها؟ مجموعه ای از دیدگاه ها در مورد چگونگی تاثیر تکنولوژی سیّار بر مسافرت

چکیده هدف این مقاله ارائه مجموعه ای از دیدگاه ها درباره چگونگی امکان تاثیرگوشی های همراه و کامپیوتر ها با در نظر گرفتن نیاز های اصلی مسافران، تغییر برخی پیش شرط ها ی مربوط به پیکر بندی فضایی آن و…

Read more
Back To Top