skip to Main Content

ارزیابی ایمنی شیب‌ها با ادغام اطلاعات پایش چند منبع

چکیده یک روش سیستماتیک برای ارزیابی ایمنی شیب با استفاده از اطلاعات پایش چند منبع ارایه شده‌است. اول، یک شبکه بیزی با متغیرهای توزیع‌شده پیوسته برای یک شیب شامل فاکتور ایمنی، شاخص‌های پایش چندگانه و پارامترهای موثر بر آن‌ها (مثلا…

Read more
Back To Top