skip to Main Content

تعهد سیستم دانش و قصد به اشتراک گذاری دانش: نقش انگیزه مدیریت اطلاعات شخصی

چکیده سیستم‌های مدیریت دانش (kmss)فرایندها و ابزارهایی را برای ثبت، سازماندهی و مدیریت دانش فراهم می‌کنند. انبوهی از تحقیقات بررسی کرده‌اند که چگونه جنبه‌های فنی و اجتماعی تاثیر بر تمایلات و رفتار کاربران تاثیر می‌گذارند. تحقیقات اخیر در مورد kmss…

Read more

مدیریت اطلاعات مالی برای دانشگاه ها با استفاده از نرم افزار منبع باز

چکیده در این مقاله یک مدل برای تجزیه و تحلیل نتایج مختلف تولید شده توسط برنامه کاربردی TTFنظریه متناسب با فناوری برای مدیریت اطلاعات مالی و اقتصادی بیان میشود .این مدل توسط گودهو 1995گسترش یافته است که دارای دو روش:…

Read more
Back To Top