skip to Main Content

مروری بر تحلیل ابعاد مفهوم فرهنگ امنیت اطلاعات(ISC)

چکیده ایجاد فرهنگ مثبت در امنیت اطلاعات (ISC) روش مؤثری برای بهبود شیوه ها و رفتار امنیتی در بین کارکنان یک سازمان است. هر چند که اتفاق نظر همگانی بر روی مجموعه ی استانداردی از ابعاد برای مفهوم ISC وجود…

Read more
Back To Top