skip to Main Content

یکپارچه سازی ابعاد کیفیت اطلاعات در مدیریت امنیت اطلاعات (ISRM)

چکیده با توجه به روند فعلی انتقال اطلاعات از طریق یک جهان بدون مرز و آسیب پذیر، امنیت اطلاعات تبدیل به یک نهاد مهم برای اکثر سازمان ها شده است. این‌موضوع به نگرانی و آگاهی سازمان برای استفاده از مدیریت…

Read more
Back To Top