skip to Main Content

انتخاب مشخصه با در نظر گرفتن ترکیب ارتباط ویژگی ها

چکیده انتخاب ویژگی نقش مهمی در طبقه‌بندی مشکلات و مسائل دارد. روش‌های انتخاب ویژگی قصد دارند ویژگی‌های مرتبط را حفظ کرده و ویژگی‌های اضافی را حذف کنند. این کار بر روش‌های انتخاب ویژگی مبتنی بر تئوری اطلاعات تمرکز دارد. با…

Read more
Back To Top