skip to Main Content

کاربرد بوم‌شناسی و هم‌شکلی فرهنگی در برنامه‌ریزی آموزشی مغولستان داخلیِ چین: رهنمونی جدید

چکیده هدف- در سراسر‌ جهان، دوگانگي‌هايي در برنامه‌ريزي سيستم‌هاي آموزشي در سطوح خرد و كلان وجود دارد. مغولستان داخلي از اين جهت مورد جالبي است كه سيستم آموزشي آن تحت تاثير وابستگي تاريخي و منفعلانه‌ي آن به اصلاحات چين و…

Read more
Back To Top