skip to Main Content

اینترنت چیزها: ایجاد یک سیستم مدیریت دانش برای نوآوری باز و ظرفیت مدیریت دانش

چکیده تکنولوژی‌های آشوبگر جدید در زمینه اینترنت اشیا IoT)) به خصوص، در حال تغییر شیوه‌ای هستند که در آن دانش در داخل سازمان‌ها مدیریت می‌شود و خواستار یک سیستم مدیریت دانش جدید و مبتکرانه و یک رویکرد باز برای پرورش…

Read more
Back To Top