skip to Main Content

عوامل سازمانی موثر بر استفاده از راه‌حل‌های مدیریت ارتباط با مشتری

چکیده در این مقاله، مباحث مربوط به استفاده اثربخش از راه‌حل‌های اطلاعاتی مدیریت ارتباط با مشتری را مطرح می‌کنیم. این مدل مفهومی بر اساس مدل پذیرش فناوری (TAM) توسعه یافت. در این تحقیق می‌بینیم که محققان غالبا سودمندی راه‌حل‌های مدیریت…

Read more
Back To Top