skip to Main Content

رابطه بین هوش هیجانی مدیران، فرهنگ سازمانی نوآورانه و عملکرد کارکنان

چکیده هدف اصلی این پژوهش تاکید بر اهمیت ایجاد یک فرهنگ سازمانی نوآورانه در یک شرکت و داشتن مدیرانی با سطح بالایی از هوش هیجانی برای موسسات است. با انجام این کار، پژوهش حاضر ، اثرات این عوامل را بر…

Read more
Back To Top