skip to Main Content

مدیریت معضلات نوآوری: راه‌حل مکعب

چکیده نوآوری به یک ویژگی جهانی از حیات شرکت تبدیل شده‌است.تقریبا هیچ شرکتی نمی‌تواند بدون نوآوری زنده بماند.با این حال، هنگامی که برای توسعه استراتژی‌های نوآوری به کار می‌رود، مدیران اغلب تنها رها می‌شوند تا تصمیم بگیرند که کدام نوع…

Read more
Back To Top