skip to Main Content

نقش تنوع هدفمند و استراتژی شمول (PDIS) و سخت گیری / سهل انگاری فرهنگی در ارتباط بین فرهنگ ملی و فرهنگ سازمانی

چکیده تأثیر فرهنگ ملی بر فرهنگ سازمانی مدت طولانی است که توسط محققان مورد بحث قرار گرفته است. محققان نظریه نهادی در مورد یک اثر قوی فرهنگ ملی بر فرهنگ سازمانی از طریق هم شکلی نهادی استدلال می کنند، در…

Read more
Back To Top