skip to Main Content

یادگیری با یک بازی شبیه سازی مدیریت استراتژیک

چکیده استفاده از بازی های شبیه سازی به عنوان یک روش آموزشی به خوبی بنیان گذاشته شده است،اگرچه استفاده مؤثرش زمینه هدایت شده است.این مطالعه به بدنه در حال رشد در حال افزایش شواهد تجربی تأثیر بازی های شبیه سازی…

Read more
Back To Top