skip to Main Content

اینترنت اشیاء برای درگاه های هوشمند: فن آوری ها و چالش ها

چکیده امروزه اینترنت اشیاء (IoT) را می توان یک انقلاب مهم فناوری در ارتباط با شهرهای هوشمند ،خانه های هوشمند، کارخانه های هوشمند و پیاده سازی درگاه ها هوشمند دانست. از آنجا که حضور سیستم های هوشمند در درگاه ها…

Read more
Back To Top