skip to Main Content

شناسایی شخص منحصر به فرد بر اساس ویژگی های بیومتریک گوش

چکیده به طور سنتی، چاپ انگشت شست و الگوی مناظر برای شناسایی شخصیت به عنوان ویژگی های بیومتریک استفاده می شود. استفاده از گوش، تکامل اخیر بیومتریک برای شناسایی است. سیستم برای شناسایی شخص با استفاده از ویژگی های گوش…

Read more
Back To Top