skip to Main Content

اخلاق، مراقبت و حقوق بین‌الملل

چکیده هنوز هم در مورد این موضوع که آیا ما باید به حقوق بین‌المللی احترام بگذاریم یا خیر، مناقشاتی وجود دارد. در ایالات‌متحده، جناح چپ، حقوق بین‌المللی را صرفاً ترویج منافع کشورهای قدرتمند دانسته و آن را رد می¬کند. در…

Read more
Back To Top