skip to Main Content

اینترنت اشیا: مروری بر پژوهش های مبتنی بر خدمات هوشمند زمینه آگاه

چکیده چکیده: اینترنت اشیا (IoT) ابزارهای سراسر دنیا را قادر کرده است اطلاعات را کسب و ذخیره کنند تا بعدها از آن استفاده نمیاند. با این حال، این فرصت بالقوه، اغلب مورد استفاده قرار نمی گیرد زیرا وقفه زیادی میان…

Read more
Back To Top