skip to Main Content

سیستم های کامپیوتری نسل آینده

چکیده سنجشِ فراگیر که توسطِ تکنولوژی هایِ شبکه ی حسگرِ بی سیم(WSN) فعال شده، در بخش های زیادی از زندگیِ روزمره ی مدرن قطع شده است. این مسئله توانایی برای اندازه گیری، استنباط و درکِ شاخص های زیست محیطی از…

Read more
Back To Top