skip to Main Content

اثر متقابل جهت گیری های راهبردی و استراتژیک بازاریابی بر مزیت رقابتی

چکیده این مقاله به دنبال توضیح و اصلاح رابطه بین بازاریابی سبز استراتژیک و داخلی و رقابتی بودن شرکت ها است. علی‌رغم اهمیت استراتژی محیطی شرکت برای شرکت‌هایی که یک ارزیابی عملکرد خط پایین را تصویب می‌کنند، تمرکز کافی بر…

Read more
Back To Top