skip to Main Content

پارادایم، روش شناسی و روش: تمامیت فکری مصرف کننده (پژوهی پژوهش در مورد مصرف کننده)

چکیده تمامیت فکری، اعتماد و تنوع مصرف کننده پژوهی بستگی به این دارد که محققان چگونه شالوده های روش شناختی(فلسفی) تحقیق خود را توجیه نمایند. بحث حاضر بر این فرض استوار است که بسیاری از محققان تفاوت روشنی بین روش…

Read more
Back To Top