skip to Main Content

ارزیابی عملکرد لرزه‌ای ساختمان‌های استیل MRF با مدل‌های اتصال ساده و پیشرفته و پیچیده

چکیده یک مدل اتصال پیچیده می‌تواند اثراتی مانند استحکام و تخریب سختی، و خصوصیت بی دوامی و شکنندگی را در نظر بگیرد در حالی که یک مدل ساده نمی‌تواند چنین مواردی را در بر داشته باشد. این مطالعه به بررسی…

Read more
Back To Top