skip to Main Content

مقایسه فن‌های طبقه‌بندی مورداستفاده برای تشخیص و طبقه‌بندی نفوذ شبکه

چکیده در تحقیق قبلی، یک سیستم ایمنی مصنوعی چندگانه برای شناسایی و طبقه‌بندی نفوذ شبکه پیشنهاد و آزمایش شد که در آن یک فرایند تشخیص و طبقه‌بندی چندلایه روی هر عامل برای هر میزبان در شبکه اجرا شد. در این…

Read more
Back To Top