skip to Main Content

ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری با DEA و پیک: چشم‌انداز مهندسی مالی

چکیده با توسعه بازار سرمایه، تحقیقات ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری به یک موضوع مهم در زمینه مهندسی مالی تبدیل می‌شوند. در تحقیقات قبلی، ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری براساس برخی از فرضیات نوعی بود، و پیک بازگشت دارایی‌ها بیشتر نادیده گرفته…

Read more
Back To Top