skip to Main Content

اطمینان بیش از حد مدیریتی، تامین مالی داخلی، و بهره‌وری سرمایه‌گذاری: شواهدی از چین

چکیده با استفاده از شرکت‌هایی که در بورس شانگهای و شنگن در سال ۲۰۱۰ به عنوان نمونه فهرست شده‌اند، ما تاثیر بیش اطمینانی مدیریت بر انتخاب تامین مالی داخلی و کارایی سرمایه‌گذاری (مقیاس سرمایه‌گذاری، بیش سرمایه گذاریو کم سرمایه‌گذاری)را مورد…

Read more

منابع تامین مالی، سرمایه گذاری پژوهش و توسعه و ریسک بنگاه اقتصادی

چکیده سرمایه گذاری پژوهش و توسعه (R&D) در بنگاه های اقتصادی با تکنولوژی پیشرفته، تاثیری بر ریسک بنگاه های اقتصادی دارد، اما اثر آن  درزمانی که منابع سرمایه گذاری مالی متمایز هستند با هم تفاوت دارند. اهداف این مقاله، بررسی…

Read more
Back To Top