skip to Main Content

توسعه بازار بورس و نقش تامین مالی IPO ها در کسب مالکیت ​

چکیده ما نقش IPO ها را به عنوان منبع تامین مالی با مقایسه شرکت‌ها از کشورهای با درجات مختلف توسعه بازار سهام مورد بررسی قرار می‌دهیم.تمرکز روی سرمایه‌گذاری‌های تصاحب، نتایج ما نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که در اقتصادهای با یک…

Read more
Back To Top