skip to Main Content

بحث های دینی- اخلاقی در مورد اهدای عضو در میان مسلمانان اروپا: مثالی از اخلاق زیستی اسلامی فراملی

چکیده این مقاله به تحلیل بحث های دینی- اخلاقی محققان دینی مسلمان در اروپا و به ویژه در بریتانیا و هلند در مورد موضوع اهدای عضو می پردازد. پس از بیان مباحث مقدماتی در مورد فتوا (دستورات مذهبی اسلامی) مرتبط…

Read more
Back To Top