skip to Main Content

رمزگذاری و رمزگشایی آشوبگونه تصویر JPEG

چکیده با توجه به اصول رمزنگاری تصاویر دیجیتال، یکپارچه سازی ویژگی های تصویر JPEG و استفاده از دنباله آشوب گسسته، این مقاله رمزگذاری و رمزگشایی تصویر JPEG را مورد مطالعه قرار داده، و روابط متقابل اثرات رمزگذاری و رمزگشایی را…

Read more
Back To Top