skip to Main Content

تعهد سیستم دانش و قصد به اشتراک گذاری دانش: نقش انگیزه مدیریت اطلاعات شخصی

چکیده سیستم‌های مدیریت دانش (kmss)فرایندها و ابزارهایی را برای ثبت، سازماندهی و مدیریت دانش فراهم می‌کنند. انبوهی از تحقیقات بررسی کرده‌اند که چگونه جنبه‌های فنی و اجتماعی تاثیر بر تمایلات و رفتار کاربران تاثیر می‌گذارند. تحقیقات اخیر در مورد kmss…

Read more
Back To Top