skip to Main Content

مدیریت دانش، سبک تصمیم‌گیری و عملکرد سازمانی

چکیده ترکیبی از ادبیات موجود ۴ ۴ نشان می‌دهد که مدیریت دانش و استراتژی‌های تصمیم‌گیری فاکتورهای حیاتی برای سازمان‌ها هستند.این مقاله نیاز و توسعه چارچوبی برای مدیریت دانش و سبک تصمیم‌گیری با مرور ادبیات مدیریت موجود را نشان می‌دهد.این تحقیق…

Read more
Back To Top