skip to Main Content

تعهد سیستم دانش و قصد به اشتراک گذاری دانش: نقش انگیزه مدیریت اطلاعات شخصی

چکیده سیستم‌های مدیریت دانش (kmss)فرایندها و ابزارهایی را برای ثبت، سازماندهی و مدیریت دانش فراهم می‌کنند. انبوهی از تحقیقات بررسی کرده‌اند که چگونه جنبه‌های فنی و اجتماعی تاثیر بر تمایلات و رفتار کاربران تاثیر می‌گذارند. تحقیقات اخیر در مورد kmss…

Read more

بررسی اثرات فرهنگ سازمانی و مدیریت ارشد جهت حمایت به اشتراک گذاری دانش در موفقیت بهبود فرایند نرم افزاری

چکیده اگرچه مطالعات متعددی در رابطه با اهمیت بین دانش و بهبود مدیریت فرایند و سیستم نرم افزاری SPI  مورد بحث قرار داده است ، یک شکاف تحقیقاتی هنوز در ارتباط با چگونگی نقش آن در تاثیرگذاری در به اشتراک…

Read more

بررسی نواوری سازمانی و ظرفیت مدیریت دانش نقش مرکزی فعالیت های منابع انسانی استراتژیک

چکیده این مطالعه تلاشی برای ازمودن تاثیرات فعالیت های منابع انسانی استراتژیک بر نواوری سازمانی و ظرفیت مدیریت دانش شرکت ها می باشد .داده ها از صنایع فعال در کشور ترکیه جمع اوری شد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون تاکید…

Read more
Back To Top