skip to Main Content

رزونانس نام تجاری (برند) در روابط حق امتیازی: یک دیدگاه مبتنی بر امتیاز گیرنده

چکیده شکل دادن به روابط برند محور بین امتیاز دهندگان و امتیاز گیرندگان از اهمیت زیادی برای موفقیت تلاش حق امتیازی (فرانچایز) برخوردار است. رزونانس برند اشاره به ماهیت روابط برند محور مشخص شده دارد و توسط دلبستگی شدید روانی…

Read more
Back To Top