skip to Main Content

گرایش مصرف‌کننده به قصد خرید آماده برای نوشیدن آب‌ پرتقال و شربت

چکیده هدف - هدف از این مقاله ارزیابی تاثیر برخی جنبه‌های برچسب گذاری بر قصد مصرف‌کننده برای خرید آب‌میوه و شربت است. طراحی / روش‌شناسی / رویکرد : تاثیر اطلاعات برچسب روی قصد مصرف‌کننده برای خرید با استفاده از تحلیل…

Read more
Back To Top