skip to Main Content

حل رفتار تحلیلی ترک چند لایه شیشه تحت بار انفجاری

چکیده شیشه‌های چندلایه اغلب برای به حداقل رساندن آسیب در طول رویداده‌ای انفجار به کار گرفته می‌شوند.در این کار، برای شبیه‌سازی اثر انفجارهای بزرگ بر روی شیشه چند لایه، از تئوری فون کارمن برای انحراف‌های بزرگ صفحات استفاده شد.خواص مواد…

Read more
Back To Top