skip to Main Content

کاربرد زمین و یکپارچگی حمل و نقل عمومی در شهرهای کوچک و شهرها: روش ارزیابی و کاربرد

چکیده به طور گسترده پذیرفته شده‌است که استفاده از زمین و برنامه‌ریزی حمل و نقل عمومی باید هماهنگ باشند تا یک جایگزین مناسب برای حمل و نقل خودرو فراهم شود. به دنبال مفهوم توسعه محور (TOD)، بسیاری از مطالعات و…

Read more
Back To Top