skip to Main Content

آغاز و جابجایی های ناشی از زمین لغزش ایجاد شده توسط زلزله – یک مطالعه در زمینه آزمون مدل شیب لغزش

چکیده تحقیقات در زمینه زمین لغزش اغلب بر روی عامل ایمنی، شتاب بحرانی و جابجایی متمرکز هستند. برای یک زمین لغزش ناشی از زلزله، شروع و جابجایی زمین لغزش عوامل مهمی برای تعریف شکست هستند. در این تحقیق، آزمون مدل…

Read more
Back To Top