skip to Main Content

لانتانیدها: مجتمع های پایه شیف، کاربرد در تشخیص سرطان، درمان، و فعالیت ضد باکتری

چکیده لانتانیدها 15 عنصر هستند که معمولا به عنوان عناصر نادر زمین شناخته می شوند. در میان بسیاری از مواد تشکیل دهنده ترکیبات نادر زمین، نقش مهمی در تشخیص و درمان سرطان بازی می کنند و مواد را می توان…

Read more
Back To Top